GİS ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ


GİS ÖSYM
SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
(Kurallara uygun bir sınav yapılabilmesi için bu yönergenin tüm görevliler tarafından
dikkatle okunması ve uygulanması gerekmektedir.)
SINAV GÖREVLİLERİ
ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavların en üst yetkilisi ve sorumlusu ÖSYM Başkanıdır. Diğer sınav görevlileri aşağıda
belirtilmiştir:
1) ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu
2) ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu
3) ÖSYM Sınav Koordinatörü
4) Bina Sınav Sorumlusu
5) Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
6) Bina Yöneticisi
7) Salon Başkanı
8) Gözetmen/Yedek Gözetmen
9) ÖSYM Temsilcisi
10) Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
11) Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
12) Sınav Evrakı Koruma Görevlisi
13) Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisi
14) Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
15) Sınav Binası Güvenlik Görevlisi
16) Hizmetli
ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu
ÖSYM Başkanının başkanlığında toplanır. Sınavın tüm aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde
gerçekleştirilmesini, sınav evrakının sınavdan önce sınav merkezi koordinatörlüklerine, sınavdan sonra ise güvenli bir
şekilde ÖSYM’ye ulaştırılmasını sağlar.
ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu
Rektör, Sınav Koordinatörü ve ilgili kamu kurum ve kuruluşu yetkililerinden oluşur. Kurul Başkanı ilgili sınav
koordinatörlüğündeki Üniversitenin Rektörüdür. Kurul, sınavın yapılacağı sınav koordinatörlüğündeki sınavın tüm
aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla görevlidir.
ÖSYM Sınav Koordinatörü
Sınavın yapıldığı koordinatörlüklerde sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa
sahiptir.
Bina Sınav Sorumlusu
Sınavın, görevli olduğu binada ve bütün salonlarında Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden
birinci derecede sorumludur. Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile koordineli bir şekilde görev
yürütür. Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunur. Görevleri şöyle
özetlenebilir: 11.03.2013 2
a) Bina Yöneticisi ile zamanında görüşerek salonların Salon Tanıtım Formundaki düzene getirilmesini ve bu
Formların sınavdan en az bir gün önce salon kapılarına asılmasını sağlamak,
b) Sınavdan en az bir gün önce Sınav Koordinatörü tarafından yapılan toplantıya katılarak sınavın uygulanmasına
yönelik bilgileri almak,
c) Bina Yöneticisi ve emniyet görevlileri ile sınavdan önce, sınav güvenliğini zedeleyecek unsurların olup
olmadığını tespit etmek amacıyla sınav binasında arama yapmak, varsa sınav güvenliğini zedeleyecek unsurlar
için gerekli önlemleri almak,
d) Sınav başlamadan önce bina ve salonların durumunu gözden geçirip eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
e) Sınav günü sınav evrakını Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisinden teslim almak ve aynı evrakı sınavdan sonra, yine
sınav binasında, bu görevliye teslim etmek,
f) Binasında görevli olan Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, Bina Yöneticisi ve Salon Başkanlarıyla sınav günü
sınav başlamadan önce görevli oldukları binada bir toplantı yapmak, Sınav Uygulama Yönergesini birlikte
inceleyerek sınav süresince Salon Başkanlarının aynı tutumu göstermelerini sağlamak,
g) Binaya ait ilk kutudan çıkması gereken Bina Sınav Formları içindeki Görevli Listesi’ni esas alarak binada göreve
gelen kişilere, görevlendirme belgeleri ile özel kimlik belgelerini kontrol ederek görevli oldukları salonları
bildirmek,
h) Yoklama yaparak göreve gelmeyen görevlileri tespit etmek ve Görevli Değişiklik Formunu doldurmak,
ı) Yedek Gözetmen veya yedek sınav evrakı ihtiyacı oluştuğunda ÖSYM Sınav Koordinatörüne başvurmak,
i) Sınav binasına girişte adayların kimlik belgelerinin kontrolünü ve sık sık adaylara çanta vb. eşya, cep telefonu
veya herhangi bir elektronik cihaz ile sınav binasına girilemeyeceğinin duyurusunu yapacak bir görevlinin, sınav
binası kapısında sınava girişler tamamlanıncaya kadar bulunmasını sağlamak,
j) Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak yapılması için gerekli tüm önlemleri almak,
k) Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak,
l) Sınav binası içinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin yapılmasına ve tüketilmesine engel olmak.
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
Her konuda Bina Sınav Sorumlusuna yardım eder. Bina Sınav Sorumlusunun görevleri arasında belirtilen işlemleri
onunla birlikte yürütür. Bina kapılarındaki aramalara ve duyurulara yardımcı olur. Sınavın başlama saatinden en az 2
saat önce görev yapacağı binada hazır bulunur.
Bina Yöneticisi
Sınav yapılacak binadaki kurumun yetkili bir yöneticisidir. Bina Sınav Sorumlusu ile yakın iş birliği yapar. Binadaki
salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasından sorumludur.
Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu binada hazır bulunur. Görevleri şöyle özetlenebilir:
a) Bina ve salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasını sağlamak,
b) Sınavdan önce, sınav güvenliğini zedeleyecek unsurların olup olmadığını tespit etmek amacıyla sınav binasında
arama yapmak, varsa sınav güvenliğini zedeleyecek unsurlar için gerekli önlemleri almak,
c) Sınavdan bir gün önce oturma yerlerine, Salon Tanıtım Formu üzerinde yazılı olan bilgiye uygun olarak Sıra
Numarası verilmesini sağlamak,
d) Her sınav salonuna çalışır durumda en az bir adet duvar saati asılmasını sağlamak,
e) Kış aylarında yapılan sınavlarda sınav salonlarının yeterli düzeyde ısıtılmasını sağlamak,
f) Sınav binasında sınavın başlayış ve bitiş saatini belirtmek için kesinlikle zil çalınmamasını sağlamak,
g) Sınav süresince binadaki faks, internet, telefon ve cep telefonları ile her türlü elektronik, mekanik cihazın
kullanılmamasını, bilgisayar ve fotokopi makinelerinin ve varsa internet ağının kapalı konumda tutulmasını
sağlamak,
h) Sınav binası içerisinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin yapılmasına ve tüketilmesine engel olmak,
ı) Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak yapılması için gerekli tüm önlemleri almak,
i) Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak (bina içinde ve dışında gürültü vb.),
j) Binada birden fazla giriş bulunuyorsa, güvenlik görevlisi olmayan girişin sınav süresince kilitli olmasını
sağlamak,
k) Sınav görevlilerinin ev ve araç anahtarlarını sınav süresince koruma altına almak,11.03.2013 3
l) Sınav görevi olmayan çalışanların, sınav esnasında binaya gelmemeleri için sınav gününden önce bina giriş
kapılarına uyarı yazıları asmak, gerekli uyarılarda bulunmak.
Salon Başkanı
Sınavın, salonda kurallara uygun biçimde uygulanması yetki ve sorumluluğu Salon Başkanına verilmiştir. Salon
Başkanlarının sınav günü yapacakları işler bu yönergenin "SINAVIN UYGULANMASI" bölümünde açıklanmıştır.
Sınavdan 1 saat önce adaylar sınav binasına alınmaya başlanacağından, sınav günü sınavın başlama saatinden en az 1
saat 15 dakika önce görevli olduğu binada bulunmaları zorunludur. Adaylar sınav salonlarına girmeden önce görev
yapacakları sınav salonunda bulunurlar. Binaya geldiğini Bina Sınav Sorumlusuna bildirir, görev yapacağı salonu
öğrenir ve Görevli Listesini imzalar, geldiği saati yazar.
Sınav görevine geç gelen sınav görevlilerinin yerine yedek görevlilerden görevlendirme yapılacağından ilgili sınav
günündeki mevcut görevleri iptal edilecek, kendilerine daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak diğer sınavlarda da
görev verilmeyecektir.
Gözetmen/Yedek Gözetmen
Salon Başkanının yetki ve sorumluluğunda olmak üzere, görevlendirildiği salonda, sınavın kurallara uygun olarak
yürütülmesini gözetir ve Salon Başkanına her konuda yardım eder. Sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika
önce görevli olduğu binada bulunur. Görev yapacağı salonu Bina Sınav Sorumlusundan öğrenir, Görevli Listesini imzalar,
geldiği saati yazar. Görevli olduğu salona giderek geldiğini Salon Başkanına bildirir.
Sınav görevine geç gelen sınav görevlilerinin yerine yedek görevlilerden görevlendirme yapılacağından ilgili sınav
günündeki mevcut görevleri iptal edilecek, kendilerine daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak diğer sınavlarda da
görev verilmeyecektir.
Sınav binasına atanan Yedek Gözetmenler, gerekli hallerde, Bina Sınav Sorumlusuna ve bina girişinde yapılacak kontrollere
yardımcı olacak ve sınav evrakının sınav binasında korunmasında görev alacaklardır. Yedek Gözetmenler, Bina Sınav
Sorumlusunca kendilerine verilen sınavın uygulanmasına ilişkin diğer görevleri yerine getirir.
ÖSYM Temsilcisi
Sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının standartlara uygunluğunu denetlemek ve yukarıda yazılı
tüm görevlilere yardımcı olmak amacıyla sınav merkezlerine ÖSYM Temsilcisi gönderilir. ÖSYM Temsilcisi denetim
görevini ÖSYM Başkanı adına yapar. ÖSYM Temsilcisinin denetim görevi engellenemez.
Sınavdan en az bir gün önce görevlendirildiği sınav merkezinin ÖSYM Sınav Koordinatörüyle görüşüp kendisinden
sınav göreviyle ilgili açıklayıcı bilgileri alır. Sınav günü sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu
binada (1’den fazla binada görevli ise görevli olduğu ilk binada) bulunur. Sınav tamamlanmadan görev yerini terk
edemez. Sınavdan sonra bu sınava ilişkin gözlemlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini kapsayan bir raporu sınavdan
sonraki ilk iş günü içerisinde elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.
ÖSYM Temsilcisi, ÖSYM Başkanı ve ÖSYM Sınav Koordinatörüne karşı sorumludur. Gerektiğinde sessizce, adayların
dikkatini dağıtmadan her salona girebilir, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları, adayların kimlik belgelerini kontrol
edebilir.
Bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını ya da kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda
bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak, belirtilen salonda sınava giren adayların bazılarının ya da
tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
ÖSYM Başkanlığınca atanır. ÖSYM’de, kapalı ve mühürlü kamyonlara yüklenen sınav evrakını, sınav merkezi
koordinatörlüklerine emniyet görevlilerinin koruması altında götürür ve sınavdan en az bir gün önce ÖSYM Sınav
Koordinatörüne Tutanakla imza karşılığında teslim eder. Sınavdan sonra aynı sınav evrakını ÖSYM Sınav
Koordinatöründen imza karşılığında teslim alarak ÖSYM’ye getirir.
Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
Sınav Evrakı Nakil Görevlisi ile aynı görev ve sorumluluğu paylaşır. EGM personelinden ÖSYM Başkanlığınca atanır.
Sınav evrakını, kapalı ve mühürlü kamyonlarla Sınav Koordinatörlüğüne ulaştırarak Sınav Koordinatörüne teslim eder.
Sınavdan sonra aynı sınav evrakını Sınav Koordinatöründen teslim alarak ÖSYM’ye getirir.
Sınav Evrakı Koruma Görevlisi
Koruma görevlileri sınav evrakının, sınav koordinatörlüklerinde, sınav öncesinde ve sonrasında korunmasında birinci
derecede sorumludur. Sınav evrakının sınav koordinatörlüğüne gelişinde hazır bulunur. Kapalı kamyonlardan sınav
evrakının taşınmasında Sınav Koordinatörüyle birlikte çalışır, taşıma işi bittikten sonra kapının mühürlenmesi işini izler
ve sınav evrakının tümü sınav binalarına götürülmek üzere alınıncaya kadar bu kapının önünden ayrılmaz. 11.03.2013 4
Koruma görevlileri, yemek yeme, tuvalet vb. ihtiyaçlarını nöbetleşe giderir. Sınav evrakı, sınav binalarından geldikten
sonra da kapalı kamyonlara yükleme yapılıncaya kadar yukarıda açıklanan görevleri sürdürür. Sınav Evrakı Koruma
Görevlisi, sınav evrakının saklanacağı yer ve görev alanına ilişkin önerileri ÖSYM Başkanlığına bir rapor ile iletir.
Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisi
ÖSYM Sınav Koordinatörü tarafından belirlenir. ÖSYM Sınav Koordinatöründen kendi dağıtım/toplama grubuna giren
binaların sınav evrakını, sınav günü sınavın başlama saatinden 2,5 saat önce imza karşılığında teslim alır.
Sınav evrakını, ÖSYM’nin sağladığı araç ve önlemlerle sınavın başlama saatinin 2 saat öncesinden başlayarak, ÖSYM
Sınav Koordinatörünün belirlediği sırada olmak üzere, kendi dağıtım/toplama grubuna giren binaların Bina Sınav
Sorumlularına, sınav yapılacak binada imza karşılığında teslim eder. Sınav evrakını ilgili binanın Bina Sınav
Sorumlusu dışında hiç kimseye teslim etmez. Sınavdan hemen sonra, aynı evrakı, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne
getirmek üzere Bina Sınav Sorumlularından imza karşılığında teslim alır.
Teslim işlemleri Bina Sınav Evrakı Alındı-Verildi Tutanağı imzalanarak yapılır. Her bina için ayrı ayrı düzenlenen bu
tutanaklar, dağıtım/toplama grubuna göre, dosya içinde, sınav evrakıyla birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörünce Şehir
İçi Sınav Evrakı Görevlisine verilir. Sınavdan sonra aynı dosyaları ÖSYM'ye gönderilmek üzere ÖSYM Sınav
Koordinatörüne teslim eder.
Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
Şehir içinde, sınav evrakının sınav binalarına naklinde ve sınav sonrasında ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne geri
dönüşünde korunması amacıyla görevlendirilir.
Sınav Binası Güvenlik Görevlisi
Sınav yapılacak binalarda güvenlik önlemlerinin uygulanması amacıyla görevlendirilir. Sınav günü sınavın başlama
saatinden en az 2 saat önce görevli oldukları binada bulunur. Bina Sınav Sorumlusunda bulunan Görevli Listesine
adını, soyadını, geldiği saati yazar ve imzalar.
Bina Sınav Sorumlusu ve Bina Yöneticisi ile birlikte, sınavdan önce, sınav güvenliğini zedeleyecek unsurların olup
olmadığını tespit etmek amacıyla tüm sınav binasında (tuvaletler dahil) arama yapar, sınav güvenliğini zedeleyecek
unsurlar için gerekli önlemleri alır.
Sınava girecek adayları ve sınav görevlilerini elle ve/veya dedektörle arar. Sınav binasına, adayların ve sınav
görevlilerinin çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye,
küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş vb. metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz ile girmesine
izin vermez.
Hizmetli
Sınav yapılacak bina ve sınav salonlarının sınav öncesi ve sınav sonrası temizlenmesini sağlar. Bina Sınav Sorumlusu,
Yardımcısı ve Bina Yöneticisinin kendisine vereceği diğer görevleri yerine getirir.
GENEL BİLGİLER
Sınav Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Genel Kurallar
Tüm sınav görevlileri sınava en az bu yönergede kendileri için belirtilen saatlerde gelmelidir. Sınav görevine geç gelen
sınav görevlilerinin yerine yedek görevlilerden görevlendirme yapılacağından ilgili sınav günündeki mevcut görevleri iptal
edilecek ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda bir daha görev verilmeyecektir.
Sınav günü sınavın başlama saatinden 1 saat 15 dakika önce binaya gelerek Bina Sınav Sorumlusunun gözetiminde
yoklamayı imzalamayan salon başkanı/gözetmen yerine yedek görevli görevlendirileceğinden görevlendirilmesi iptal
edilmiş sayılır. Görevi iptal edilen görevliye sınav ücreti ödenmez, sonraki sınavda da görev verilmez.
Sınav süresince bütün sınav görevlilerinin görev kartları görünür bir şekilde yakalarında takılı olmalıdır.
Sınav kurallarının hatalı olarak uygulanması nedeniyle adayların uğrayacağı mağduriyetten ve ÖSYM aleyhine oluşacak
zarardan, sınav görevlileri sorumlu olacaktır. Sınav görevlerinin yerine getirilmesinde kasıt, kusur veya ihmali saptanan
görevliler hakkında cezai yönden, 6114 sayılı Kanun hükümlerine göre ÖSYM tarafından işlem yapılacak, ayrıca idari
yönden de işlem yapılmak üzere durum kurumlarına intikal ettirilerek tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre haklarında
disiplin soruşturması açılması istenecektir.
Sınav sırasında görevlilerin, sınav binası ve sınav salonunda sınav süresince herhangi bir şey yemeleri ya da içmeleri,
kendi aralarında konuşmaları tedirginlik yarattığından görevlilerin bu tür davranışlardan özenle kaçınmaları gerekmektedir.
Sınav görevlilerinin zorunlu haller dışında sınav salonundan dışarı çıkmaları, diğer sınav salonlarına girmeleri, sınava
gelmeyen, sınavı erken bitiren adayların soru kitapçıklarını açmaları, sınav salonundan çıkarmaları, fotokopisini çekmeleri
ve başkasının incelemesine izin vermeleri, sınav sırasında gazete, kitap, ödev veya sınav kâğıdı gibi şeyler okumaları
kesinlikle yasaktır. Sınav süresince; sınav kurallarına uymayan, kendi görev yaptığı sınav salonunun dışındaki alanlarda
zaman geçiren, diğer sınav salonlarına giren veya bina içerisinde dolaşan sınav görevlileri, bu durumları Tutanakla tespit 11.03.2013 5
edildiğinde, “ÖSYM Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Fiilleri ve Uygulanacak İdari
Yaptırımlar” Yönergesine göre Merkez tarafından daha sonra yapılacak sınavlarda sınav görevi alamazlar.
Sınav görevlileri sınava gelirken giydiği ayakkabının, sınav salonunda dolaşırken ses çıkarmayacak, adayları rahatsız
etmeyecek şekilde olmasına dikkat etmelidir. Sınav sırasında adayların dikkatini dağıtmamaya (kimlik kontrolleri vb.
durumlarda) özen göstermelidir.
Tüm sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte emniyet görevlileri tarafından aranmaktadır. Bu nedenle sınava
gelirken getirilmesi yasak eşyaları yanlarında bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav süresince, sınav binasında bina
sınav sorumlusu ve bina güvenlik görevlileri dışında hiç kimsede cep telefonu ve iletişim aracı bulunamaz. Görevlilerin,
yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim
sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her
türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter,
ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Görevliler sınava
şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirler. Bu önlemler, sınav güvenliğini zedeleyecek durumların ortaya çıkmasını
önlemeye yönelik olduğundan, sınav görevlileri bu durumu anlayışla karşılamalıdır.
Sınav binasında sadece emniyet görevlileri ile Bina Sınav Sorumlusunda cep telefonu bulunabilir. Sınav görevlileri sınav
sırasında faks, internet, telefon, bilgisayar ve fotokopi makinesi vb. de kullanamazlar.
Sınav Görevlileri, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Görevlendirme Belgesi ile Sınav Görevli Kartını ve özel
kimlik belgesini sınav günü yanlarında bulundurmalıdır.
Sınav Görevlileri, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünce kendilerine verilen özel görevler hariç (Sınavda sağlık sorunu olup
hastaneye gönderilen adaya eşlik etmek vb.) sınav süresi tamamlanmadan sınav binasını terk edemez.
SORUMLULUK: 6114 Sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun gereğince Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak
üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu
Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından kamu görevlisi sayılır. Yönerge hükümleri gereğince tevdii edilen
görevlerin yerine getirilmemesi, eksik veya geç yerine getirilmesinden kaynaklanan tüm hukuki ve cezai sorumluluğun
ilgili sınav görevlisinde olduğunu unutmamalıdır.
Adayların Sınav Binasına/Salonuna Alınması
Sınavı zamanında başlatabilmek için adayların, sınavdan 1 saat önce kimlik belgeleri kontrol edilerek, elle ve/veya
elektronik dedektörlerle üst aramaları yapılarak sınav salonlarına alınmalarına başlanır.
Adayların Sınava Girebilmeleri İçin Gerekli Belgeler
Adayların, sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:
a) Sınava Giriş Belgesi:
Bu belgeyi aday http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendi T.C. Kimlik Numarası ve şifresini kullanarak
edinir. Belge renkli olabileceği gibi siyah beyaz da olabilir.
b) Nüfus cüzdanı veya pasaport:
Nüfus cüzdanı veya pasaport ile zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askerî öğrenciler için askerî kimlik
belgesi (Bu özel durum muvazzaf askerler için geçerli değildir.) ve Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve
bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki
belgeler (sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. belgeler) sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri olarak kabul
edilmez. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır.
Bir istisna olmak üzere, yaşları nedeniyle nüfus cüzdanında fotoğraf olmayan Askerî Lise Sınavı (ALS)
adayları sınava alınmalıdır.
Yurt dışında yapılan sınavlarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için, o ülkeye
ait süresi geçerli pasaport veya nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi kimlik belgesi sınavlara girişte özel kimlik belgesi
olarak kabul edilir.
Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav binasına ve salonuna alınmaz. Bu belgeler, adaylar salona alınırken Salon
Başkanı tarafından titizlikle incelenir, bir adayın yerine başkasını sınava sokmasına olanak verilmez.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Koyu renk camlı gözlük, sakal gibi kimlik
kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan durumlarda Salon Başkanı, adaylara gerekli uyarılarda bulunur, kimliği
hakkında şüpheye düştüğü takdirde adayı sınava almayabilir.
Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz
iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar,
her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter,
ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına11.03.2013 6
girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı
tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
Sınavda kullanılmak üzere, iki adet kurşun kalem, bir adet silgi, bir adet kalemtıraş, bir adet peçete ile üç adet şeker her
aday için ÖSYM tarafından temin edileceğinden, adaylar tarafından getirilecek yiyecek, içecek (su hariç) vb. tüketim
maddeleri de sınav salonuna alınmaz. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirler.
Sınav Yeri
Adaylar sınava, üzerinde kendi adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarasının yazılı bulunduğu Sınava Giriş Belgesinde
belirtilen bina, salon ve sırada girmek zorundadır.
Soru Kitapçığı/Cevap Kâğıdı
Soru kitapçıkları kapalı bir poşet içinde bulunmaktadır. Adaya kapalı bir şekilde poşeti açılmadan verilecektir. Her soru
kitapçığının numarası farklıdır. Soru kitapçıklarının kapsadıkları sorular birbirinin tamamen aynıdır. Sadece soruların
sırasında ya da sorudaki seçeneklerin yerlerinde değişiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle her soru kitapçığının cevap
anahtarı birbirinden farklıdır. Soru kitapçık numarası cevap kâğıdına aday tarafından yazılıp kodlanacaktır. Soru kitapçık
numarasını cevap kâğıdına yazıp kodlamayan adayın cevap kâğıdı değerlendirmeye alınamaz.
Bir adayın kullanacağı cevap kâğıdında adayın fotoğrafı, adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası bilgisayarca önceden
basılmıştır. Cevap kâğıtları adaylara rastgele değil, ad ve soyadı denetimi yapılarak dağıtılmalıdır.
Adaylar, testin cevaplarını cevap kâğıdında o test için ayrılmış alana işaretleyeceklerdir.
Cevaplama Süresi
Sınavda tanınan cevaplama süresi, Salon Başkanının "SINAV BAŞLAMIŞTIR" dediği andan itibaren hesaplanır. Sınav
süresinin ¾’ü tamamlanmadan önce ve son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen aday dışarı çıkarılmaz. Bu
süreler dışında cevaplama işlemini erken bitiren adaylar ancak sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan ayrılabilir.
SINAV EVRAKI
Bina Sınav Evrakı Kutusu
Bina sınav evrakı her binaya kilitli (Kilitlerde seri numarası bulunmaktadır.) Bina Sınav Evrakı Kutuları içinde teslim
edilir. Her kutunun içinde seri numarası verilmiş iki adet kapatma kilidi bulunur. Kutulara, sıra numarası verilmiş, son kutu
tanıtım etiketine "SON" sözcüğü yazılmıştır. Kutular mavi ve kırmızı renklidir. Sınav bitiminde, kırmızı kutulara Cevap
Kâğıtları Dönüş Poşetleri; mavi kutulara ise Salon Sınav Evrakı Poşetleri konulacaktır. Kutular içinde şunlar
bulunmaktadır:
a) Salon Sınav Evrakı Poşetleri
b) Her salonun salondaki aday sayısı kadar içerisinde kalem, silgi vb. bulunan paketleri,
c) Her salonun Aday Kontrol Listesi (1 no'lu kırmızı kutuda)
d) Bina Sınav Formları (1 no'lu kırmızı kutuda)
e) “Bina Sınav Sorumlusu” yazısı (1 no'lu kırmızı kutuda)
f) Tükenmez Kalem Paketi
Binaya ait bu evrakın kullanımı şöyledir:
Aday Kontrol Listesi: Listede, her sınav salonu için, o sınav salonunda sınava girecek adayların fotoğrafı ve
kimlik bilgileri bulunmaktadır. Adaylar, salon görevlilerince bu listeden kimlikleri ve fotoğrafları kontrol
edilerek salona alınacaklardır. Liste, salonda yoklama yapılması ve sınava gelmeyen adayların işaretlenmesi
amacı ile de kullanılacaktır.
Bina Sınav Formları: Görevli Listesi, Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağı, Güvenlik Görevlisi İmza Listesi ve
Yedek Sınav Evrakı Teslim Tutanağından oluşmaktadır.
* Görevli Listesi: Listede, binadaki sınav salonlarıyla sınav görevlilerinin tümü gösterilmiştir. Liste salon
görevlilerine, görevli oldukları salonların bildirilmesinde kullanılır, sınav düzenine ilişkin yoklama ve
denetlemeler sırasında Bina Sınav Sorumlusuna kolaylık sağlar.
* Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağı: Tutanak, Bina Sınav Sorumlusundan Salon Sınav Evrakı Poşetini
teslim alan ve sınav sonunda tekrar ona teslim eden Salon Başkanları tarafından imzalanır.
* Güvenlik Görevlisi İmza Listesi: Binada görev yapan güvenlik görevlilerince imzalanır.
* Yedek Sınav Evrakı Teslim Tutanağı: Binada yedek sınav evrakı kullanıldığı durumlarda doldurulur.
"Bina Sınav Sorumlusu" Yazısı: Yazının bina sınav evrakının konulduğu odanın kapısına asılması gerekir.11.03.2013 7
Salon Sınav Evrakı Poşeti
Bir salona ait sınav evrakı, ÖSYM'deki paketleme sırasında, salonun kapasitesine göre Salon Sınav Evrakı
Poşetine/Poşetlerine konulur. Salon Sınav Evrakı Poşeti, soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının güvenliğini korumak üzere
yapılmıştır ve açıldığı zaman tekrar kapatılması mümkün değildir. Adayların önünde sınav salonunda açılmalıdır.
Her salonun Salon Sınav Evrakı Poşeti içinde aşağıdakiler bulunur:
a) Soru Kitapçıkları (tek tek kapalı poşet içinde)
b) Cevap Kâğıtları (mukavva plakalar arasında)
c) Salon Sınav Tutanağı (mukavva plakalar arasında)
d) Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti (mukavva plakalar arasında)
e) Lastik bantlar
SINAVIN UYGULANMASI
Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisi sınav evrakını, sınav binasında sınavın başlama saatinden 2 saat öncesinden başlayarak
ilgili Bina Sınav Sorumlusuna kimlik denetimi yaparak imza karşılığında teslim eder. Sınav evrakını sınav biter bitmez bu
binalardan aynı düzen içinde toplar.
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler
1) Sınav günü, binanıza ait sınav evrakını, görevli olduğunuz binada Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisinden Bina
Yöneticisi ile birlikte imza karşılığında teslim alınız. Bu sırada özel kimlik belgeniz ile görevlendirildiğinizi
gösteren belgeyi yanınızda bulundurunuz. Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisinin binanıza ait sınav evrakını sizden
başkasına teslim etmesi yasaktır. Bina sınav evrakını teslim alma işlemini başkasından kesinlikle istemeyiniz.
2) Bina Sınav Evrakı Kutularını, binanızın giriş katında uygun bir odaya getirerek açınız. Her kilitte seri numarası
bulunduğundan kesilen kilitleri atmayınız tekrar aynı kutu içine koyarak Merkezimize gönderiniz. Bina Sınav
Sorumlusu yazısını odanın kapısına asınız.
3) Sınavın güvenliği ve adayların tedirgin olmamaları için, Yardımcınız ve Bina Yöneticisi ile iş birliği yaparak
binanıza, adaylar ve görevliler dışında kimsenin girmesine izin vermeyiniz.
4) Emniyet görevlileriyle iş birliği yaparak sınav binasına alınması yasak olan eşyalarla, cep telefonu veya herhangi
bir elektronik, mekanik cihazla gelen adayların ve görevlilerin sınav binasına girmelerine kesinlikle izin
vermeyiniz.
5) Binanıza ait ilk kutudan çıkması gereken Bina Sınav Formları içindeki Görevli Listesini esas alarak binanızda
göreve gelen kişilere Görevlendirme Belgesi ile özel kimlik belgesini mutlaka kontrol ederek görevli oldukları
salonları bildiriniz. Görevlilere Listeyi imzalatarak, saati yazdırınız.
6) Sınav Görevli Kartını yakalarına görünür bir şekilde takmalarını sağlayınız.
7) Bu işlemi yapan her Salon Başkanına kendi salonuna ait Aday Kontrol Listesini ve bir tükenmez kalem veriniz.
Adayların salona alınırken bu Listeden bilgilerinin ve fotoğrafının kontrol edilerek salona alınması gerektiğini
belirtiniz.
8) Sınav başlamadan önce yoklama yaparak göreve gelmeyenlerin yerine binada görevli yedek gözetmenleri
görevlendiriniz.
9) Binada görevli yedek gözetmenlerin yetersiz kaldığı durumlarda ÖSYM Sınav Koordinatörüne başvurarak yedek
gözetmen isteyip ilgili salonlarda görevlendiriniz.
10) Salon Başkanının görevine gelemediği durumlarda, ÖSYM Sınav Koordinatörüne telefonla bilgi verip gerekli onayı
sözlü olarak aldıktan sonra niteliği uygun olan bir Gözetmeni Salon Başkanı olarak görevlendiriniz.
11) Binada görevli değişikliği yapılmış ise mutlaka Görevli Listesinde belirtiniz.
12) Salon Sınav Evrakı Poşeti/Poşetlerini ve içinde salondaki aday sayısı kadar kalem, silgi vb. olan paketini sınav
başlama saatinden 30 dakika öncesinden başlayarak, Salon Başkanlarına kimlik denetimi yaparak imza karşılığında
teslim ediniz.
13) Salon Sınav Evrakı Poşetlerinin dağıtımını tamamladıktan sonra elinizde kalan boş kutuları, Bina Sınav Formlarını
koruma altına alınız.
14) Görevli olduğunuz sınav binasında, “Saate Entegre Kamera” ile kamera kaydı yapılacak ise tüm salonlardaki
saate entegre kameranın çalışır durumda olup olmadığını sınav başlamadan önce kontrol ediniz. Saate entegre
kameranın çalışmadığı durumlarda yedek cihazla değiştirilmesini sağlayınız.
15) Sınav binasına adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin alınmamasını sağlayınız.
16) Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav binasına gelen adayları binaya alınız. İlk 15 dakikadan daha geç
gelen adayları sınav binasına kesinlikle almayınız.11.03.2013 8
17) Bir aday sınavın herhangi bir anında sınavı bırakıp dışarı çıkmak isteyebilir. Sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan
ve sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen aday sınav salonundan dışarı çıkarılmamalıdır.
Ancak bu kurala uymayarak sınav salonundan çıkan adayı sınav süresinin ¾’ü tamamlanıncaya kadar binada
bekletiniz. Binadan çıkmak için ısrar eden aday olduğunda emniyet görevlilerinden yardım alınız. Bu süre
dolmadan binayı terk eden adayla ilgili Tutanak tutunuz.
18) Binada yedek soru kitapçığı ve yedek cevap kâğıdı bulunmamaktadır. Salonlardan yedek soru kitapçığı/cevap
kâğıdı poşeti isteği geldiği takdirde ÖSYM Sınav Koordinatörüne başvurarak hemen yedek sınav evrakı sağlayınız.
19) Zaman zaman salonları dolaşarak sınavın kurallara uygun biçimde yürütülmesini sağlayınız.
20) Sınav kurallarına özen göstermeyen, Sınav Görevli Kartını yakasına takmayan görevlileri uyarınız.
21) Salon kapılarının zorunlu bir neden olmadıkça sınav süresince açık tutulmasını sağlayınız.
22) Sınav süresince salonlarda, binada ve binanın çevresinde sessizliğin sağlanması son derece önemlidir. Bu konuda
tüm sınav görevlilerini uyarınız ve sessizliğin bozulmasına yol açan olay olursa hemen müdahale ediniz.
23) Binanızda, gerektiğinde talep ettiğiniz yardımları sağlamak üzere emniyet görevlileri bulunacaktır. Herhangi bir
sorunla karşılaştığınızda emniyet görevlilerinden yardım alınız.
24) Bina Sınav Formları içinde yer alan Tutanak, Form vb. doldurunuz.
25) Görevli Değişikliği Formunu (iki nüsha) doldurunuz, 1 nüshasını kendinizde saklayınız, diğerini Şehir İçi Sınav
Evrakı Görevlisiyle Sınav Koordinatörüne gönderiniz. (Görevli Değişikliği Formu, Sınav Koordinatörü tarafından
elektronik ortamda doldurularak ÖSYM’ye iletilecektir.)
26) Sınav bitince Salon Başkanlarının geri getirecekleri Salon Sınav Evrakı Poşetlerini ve beraberindeki Cevap
Kâğıtları Dönüş Poşetini teslim alınız ve teslim eden her Salon Başkanına Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağını
imzalatınız.
27) Teslim edilen her Salon Sınav Evrakı Poşetini mavi renkli Bina Sınav Evrakı Kutularına koyunuz.
28) Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini ise olduğu gibi, içini açmadan kapalı bir şekilde, Bina Sınav Evrakı
Kutularından kırmızı renkli olanlara koyunuz.
29) Kırmızı kutulara Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini, Bina Sınav Formlarını ve sınavın uygulanışına ilişkin ÖSYM
Başkanlığına ulaştırılması gereken yazı, tutanak vb. belgeleri koyunuz. Kırmızı kutulara bunların dışında başka bir
evrak koymayınız.
30) Bu işlemlere ilgili salonun Salon Başkanının tanıklık etmesini sağlayınız.
31) Kırmızı kutuları kapatmadan önce binanızdaki salon sayısı kadar Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetinin bu kutulara
konulduğundan, Salon Sınav Evrakı Poşetlerinin içinde Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetinin kalmadığından emin
olunuz.
32) Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerinin tam olarak kırmızı kutulara konulduğundan emin olduktan sonra kırmızı
kutuları kapatınız.
33) Diğer poşetleri, kırmızı renkli olmayan Bina Sınav Evrakı Kutularına koyunuz.
34) Bina Sınav Evrakı Kutularına;
a) Sınav salonlarından gelen Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini (Bina Sınav Evrakı Kutularından kırmızı
renkli olanlarına konulacaktır.),
b) Bina Sınav Formlarını (İlk sıradaki kırmızı renkli Bina Sınav Evrakı Kutusuna konulacaktır.),
c) Sınav salonlarından gelen Salon Sınav Evrakı Poşetlerini (Mavi renkli olan Bina Sınav Evrakı Kutularına
konulacaktır.),
d) Sınavın uygulanışına ilişkin ve ÖSYM Başkanlığına ulaştırılması gereken yazı, tutanak vb. belgeleri (Bina
Sınav Formları ile birlikte ilk sıradaki kırmızı renkli Bina Sınav Evrakı Kutusuna konulacaktır.)
koyunuz ve bu kutuları Merkezimizden gönderilen özel kilitle kapatınız. Kutuların içine bunların dışında herhangi
bir şey (kalem, silgi vb.) koymayınız.
35) Yardımcınız ve Bina Yöneticisi ile birlikte Bina Sınav Evrakı Kutularını (kırmızı kutular da dâhil binaya gelecek
Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisine imza karşılığında teslim ediniz.
36) ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden Bina Sınav Tutanağını doldurarak elektronik ortamda ÖSYM’ye
iletiniz.
Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisi sınav evrakı ile birlikte her Bina Sınav Sorumlusuna iki adet Görevli Değişiklik
Formu verecektir. Formların ikisine de binadaki görevli değişiklikleri Bina Sınav Sorumlusu tarafından 11.03.2013 9
işlenecektir. Formlardan biri Bina Sınav Sorumlusunda kalacak, diğeri sınav sonunda sınav evrakı ile birlikte Şehir
İçi Sınav Evrakı Görevlisine elden teslim edilerek, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne ulaştırılması sağlanacaktır.
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler
Sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli olduğunuz binada bulununuz. Bina Sınav Sorumlusundan
görev yapacağınız salonu öğreniniz, salonunuza ait Aday Kontrol Listesini alınız.
Adayların Salona Alınması
Bir salonda sınavın zamanında başlatılabilmesi, sınavın kurallara uygun biçimde yürütülmesi ve sahteciliklerin
önlenebilmesi, her şeyden önce, adayların salona alınmaları ve yerleştirilmeleri ile kimlik denetimleri sırasında
gösterilecek titizliğe bağlıdır.
1) Adaylar binaya alınmaya başlamadan önce görev yapacağınız salona geliniz, gözetmenlerinizle birlikte sınav
salonunu gözden geçiriniz.
2) Sizden önce salona girmiş adayları sınav salonunuzdan dışarı çıkartınız.
3) Sıra numaralarının Salon Tanıtım Formuna uygun verilip verilmediğini kontrol ediniz. Sıra numaraları bu Forma
uygun olarak verilmemişse uygun hâle getiriniz. Sınav salonu "Salon Tanıtım Formu"na uygun hâle
getirilemiyorsa, salona uygun yeni oturma düzenini oluşturarak SIRA NUMARASI veriniz. Yeni oturma düzenini
Salon Sınav Tutanağının arka yüzünde nedenini de yazarak belirtiniz.
4) Sınav salonuna en az bir adet duvar saati asılmış olmalıdır. Saat yoksa veya çalışmıyorsa Bina Sınav
Sorumlusundan temin ediniz.
5) Sınavın başlama saatinden 1 saat önce adayların yüzüne, Sınava Giriş Belgesine, nüfus cüzdanı/pasaportuna, Aday
Kontrol Listesindeki fotoğrafına ve nüfus cüzdanı ile sınava giriyorsa üzerindeki soğuk damgaya bakıp dikkatle
inceleyerek adayları tek tek salona alınız.
6) Adayların Sınava Giriş Belgesinde sınava girecekleri SALON NUMARASI ve oturacakları SIRA NUMARASI
yazılıdır. Bir adayı sınava alırken belgesinde yazılı olan Salon Numarasına bakınız. Başka salonda sınava girmesi
gereken adayları kesinlikle salona almayınız. Hiç kimse bir adayı Sınava Giriş Belgesinde belirtilen salondan başka
bir salonda sınava almaya yetkili değildir. Atandığı salonda sınava girmeyen adayın sınavının geçersiz sayılacağını
unutmayınız.
7) Adayların sınava metal içerikli eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, bluetooth, USB bellek vb. elektronik, mekanik
cihaz, kulaklık, yüzük (alyans hariç), bilezik, kolye, küpe, broş vb. eşyalar ile gelmeleri kesinlikle yasaktır. Cep
telefonu, her türlü elektronik, mekanik cihaz, çanta vb. eşya yanında olan adayı sınav salonuna kesinlikle
almayınız.
8) Her adayı, sıra numarasının bulunduğu yere oturtunuz.
9) Yerlerine oturan adaylara Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaportlarını sıralarının üzerine koymalarını
ve sınav süresince sıranın üzerinde bırakmaları gerektiğini söyleyiniz. Sınava girmek için gerekli özel kimlik
belgesi yanında bulunmayan veya bu belgeleri kurallara uygun olmayan adayları kesinlikle sınava almayınız (Bk.
“Adayların Sınava Girebilmeleri İçin Gerekli Belgeler”).
Sınav Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler
Adayları salondaki yerlerine oturttuktan sonra, sırasıyla, aşağıdaki işlemleri yapınız:
1) Sınavın başlama saatinden 30 dakika önce Bina Sınav Sorumlusuna giderek salonunuza ait kapalı olan Salon Sınav
Evrakı Poşetini ve içinde salondaki aday sayısı kadar kalem, silgi vb. olan paketini ilgili tutanağı imzalayarak
teslim alınız ve hemen salona getiriniz.
2) Görevli olduğunuz sınav salonunda “Saate Entegre Kamera” ile kamera kaydı yapılacak ise sınav evrakını
açmadan önce, saate entegre kameranın çalışır durumda olduğunu kontrol ediniz. Saate entegre kameranın
çalışmadığı durumlarda Bina Sınav Sorumlusuna başvurarak yedek cihazla değiştirilmesini sağlayınız.
3) Saate entegre kameranın bulunduğu sınav salonlarında analog saat de bulunacaktır. Sınav başlamadan önce
analog saati saate entegre kameranın digital saati ile uyumlu hale getiriniz ve sınav boyunca sık sık iki saatin
aynılığını kontrol ediniz. Salonda olası bir elektrik kesintisi olduğunda digital saat görünürlüğünü kaybedeceğinden
analog saatin digital saatle uyumu çok önemlidir.
4) Gerekirse su içmek, tuvalete gitmek vb. ihtiyacı olanlara yoklama yapmadan önce hemen gidip gelmeleri için
adaylara birkaç dakikalık izin veriniz.
5) Salon Sınav Evrakı Poşetini hırpalamadan adayların önünde açınız.
6) Aday Kontrol Listesi içinde yer alan Salon Aday Yoklama Listesinden adayların ad ve soyadlarını okuyarak
yoklama yapınız.11.03.2013 10
7) Aday Kontrol Listesinde de mevcut adaylara bir işaret koymayınız, ancak sınava gelmediğini saptadığınız adaylar
için "Sınava Girmedi" kutucuğuna "X" işareti koyunuz.
8) Mukavva plakalar arasında bulunan cevap kâğıtlarını sayınız.
9) Cevap kâğıtları üzerinde adayın fotoğrafı ve kimlik bilgileri bulunmaktadır. Cevap kâğıtlarının adaylara ad-soyadı
denetimi yapılarak dağıtımını sağlayınız. Bu arada içinde kalem, silgi bulunan kutuları da adaylara veriniz.
10) Adaylara, kendilerine verilen cevap kâğıdının kendi adlarına düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmelerini söyleyiniz.
11) Eksik cevap kâğıdı varsa gerekli notu Salon Sınav Tutanağına yazınız ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna
bildiriniz. Cevap kâğıdı eksikliğini gidermek için sınava girmeyen başka bir adayın cevap kâğıdını kesinlikle
kullanmayınız. Bunun için Bina Sınav Sorumlusundan yedek sınav evrakının ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden
temin edilmesini isteyiniz (Yedek Cevap Kâğıdı kullanıldı ise kullanıldığı salondaki cevap kâğıtları arasında
ve sırasında paketlenecektir.). Yedek cevap kâğıdı kullanıldıysa Salon Sınav Tutanağında mutlaka belirtiniz.
12) Cevap kâğıtlarının üzerinde adaylarca doldurulması gereken yerler bulunmaktadır. Adaylara, bu alanları dikkatle
okumalarını ve gereğini yapmalarını söyleyiniz. Bu alanları doğru ve eksiksiz doldurmayan adayların cevap
kâğıtlarının değerlendirmeye alınamayacağını önemle vurgulayınız.
13) Bütün adaylar bu işlemi bitirince, bu Yönergenin arka sayfasında bulunan SINAVDA UYULACAK
KURALLAR’ı yüksek sesle okuyunuz.
14) Soru kitapçıklarını, poşetlerini açmadan sayınız.
15) Eksik varsa Salon Sınav Tutanağına yazınız ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek yenisinin temin
edilmesini sağlayınız. Eksik yoksa ya da eksiklik giderildikten sonra soru kitapçıklarını adaylara rastgele, poşetini
açmadan dağıtınız. Poşet adayın kendisi tarafından açılacaktır.
16) Kitapçıklarda basım hatası olup olmadığını anlamak için adaylara, ilk sayfadan başlamak üzere hep birlikte soru
kitapçıklarının sayfalarını hızlı hızlı ve tek tek son sayfaya kadar kontrol etmelerini söyleyiniz.
17) Sayfası eksik, basımı hatalı vb. soru kitapçıkları varsa hemen Bina Sınav Sorumlusuna başvurarak bunların yedek
evrakla değiştirilmesini sağlayınız. Bu nedenle yedek evrak kullanıldığında hatalı evrakı, ÖSYM Sınav
Koordinatörlüğünden yedek evrakla size ulaştırılacak Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine koyunuz.
18) Adaylara " SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmedikçe kitapçıklardaki soruları okumamaları gerektiğini belirtiniz.
19) Adaylara ellerindeki soru kitapçığındaki soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında ''Soru Kitapçık Numarası''
alanına yazıp kodlamalarını söyleyiniz. Bu bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodlamaları gerektiğini, bunun
yapılmaması veya yanlış yazılıp kodlanması durumunda sınavlarının değerlendirilmesinin mümkün olamayacağını
önemle belirtiniz.
20) Soru kitapçıklarının üzerine adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve salon numarası bilgilerini yazmalarını
söyleyiniz. Bunun doğru ve eksiksiz olarak yapılmaması veya bilgilerin yanlış yazılması durumunda sınavlarının
değerlendirilmesinin mümkün olamayacağını hatırlatınız.
21) Cevap kâğıdında soru kitapçık numarasının doğru yazılıp kodlanmadığı durumda adayın cevap kâğıdının kesinlikle
değerlendirmeye alınamayacağını bir kez daha önemle vurgulayınız.
22) Yüksek sesle "SINAV BAŞLAMIŞTIR" diyerek sınavı başlatınız. Sınav süresi “SINAV BAŞLAMIŞTIR”
duyurusundan itibaren hesaplanmalıdır.
23) Sınav için tanınan süreyi belirtiniz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini tahtaya da yazınız.
24) Sınav başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde sınava gelen adayları sınava alınız.
25) Bu adaylar için Aday Kontrol Listesinde "Sınava Girmedi" kutucuğuna koymuş olduğunuz "X" işaretini siliniz.
26) Sınava geç gelen adaylara ek süre vermeyiniz ve bu adayların T.C. Kimlik Numaralarını ve sınavın kaçıncı
dakikasında sınav salonuna geldiği bilgisini Salon Sınav Tutanağına mutlaka yazınız.
27) Sınava ilk 15 dakikadan daha geç gelen adayları sınav salonuna almayınız.
28) Sınava girmeyen adaylara ait cevap kâğıtlarının üzerinde bulunan "Aday sınava girmedi." yazısının yanındaki
kutucuğu kurşun kalemle karalayınız.
29) Sınava girmeyen adayın soru kitapçığı poşetini kesinlikle açmayınız.
30) Sınava girmeyen adaylar varsa bunlara ait soru kitapçığı poşetlerini ve cevap kâğıtlarını sayınız, tamam olduklarını
saptadıktan sonra bunları Salon Sınav Evrakı Poşeti içine koyarak güvenlik altına alınız, kimsenin açmasına ve
incelemesine izin vermeyiniz.11.03.2013 11
Sınav Süresince Yapılacak İşlemler
1) Sınavın güvenliği ve adayların tedirgin olmamaları açısından, salonunuza ÖSYM Başkanının yetkilendirdiği
görevliler dışında hiç kimseyi almayınız.
2) Sınav salonunu dolaşarak tüm adayların Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdının ilgili alanına yazıp
kodladıklarını kontrol ediniz. Adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketini,
KİTAPÇIKTAN AYIRARAK Salon Aday Yoklama Listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer
aldığı bölüme yapıştırınız. Bu işlemi yaparken adayların dikkatini dağıtmamaya özen gösteriniz. (Soru
Kitapçığı KAREKOD Etiketi soru kitapçığından alınarak Salon Aday Yoklama Listesinde bu kitapçığı
kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştırıldıktan sonra, herhangi bir nedenle, Yedek Soru Kitapçığı
kullanıldığında Yedek Soru Kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketini alarak Salon Aday
Yoklama Listesinde yedek kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme, daha önce yapıştırdığınız
KAREKOD etiketinin üzerine yapıştırınız.)
3) Sınava Giriş Belgelerini, adayların yüzlerine, Aday Kontrol Listesindeki fotoğraflarına ve nüfus cüzdanı veya
pasaportlarına bakıp adayların dikkatini dağıtmadan dikkatle inceleyiniz. Aday nüfus cüzdanı ile sınava giriyorsa
üzerinde soğuk damga olmasına dikkat ediniz. Sınava Giriş Belgelerini toplamayınız. Sınava Giriş Belgeleri adayda
kalacaktır.
4) Adayın kimliğinden şüphe duyduğunuzda, sınavın sonunda mutlaka adaya kendi el yazısıyla kimliğini açıklayan
birkaç cümle yazdırıp adayın bunu imzalamasını sağlayınız. Bu kâğıdı ve adayın Sınava Giriş Belgesini Salon
Sınav Tutanağına ekleyiniz.
5) Sınava adayın yerine bir başkasının girdiğinden eminseniz tutanağa yazınız ve Bina Sınav Sorumlusu ile birlikte
binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirerek adayı salondan çıkartınız.
6) Sınava girmeyen adaylar için Aday Kontrol Listesinde "Sınava Girmedi" kutucuğuna "X" işareti koyup
koymadığınızı salondaki aday sayısıyla karşılaştırarak kontrol ediniz.
7) Salon Sınav Tutanağını dikkatle inceleyiniz. Sınava girmeyen adayların T.C. Kimlik Numaralarını Salon Aday
Yoklama Listesinden bulup tutanakta ayrılmış özel yerlere yazınız. Bu yerin altındaki kutulara, sınava giren ve
girmeyen aday sayılarını kaydediniz.
8) Adayların sınava metal içerikli eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, bluetooth, USB bellek vb. elektronik, mekanik
cihaz, kulaklık, yüzük (alyans hariç), bilezik, kolye, küpe, broş vb. eşyalar ile gelmeleri kesinlikle yasaktır. Sınav
sırasında adayın üzerinde bu gibi eşyaların bulunduğunu fark ederseniz bunu, "Adayın sınavı geçersiz
sayılacaktır." ifadesiyle birlikte mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazınız.
9) Cevaplama işlemini erken tamamlayan adaylar ancak sınav süresinin ¾’ü tamamlandığında, soru kitapçıklarını ve
cevap kâğıtlarını Salon Başkanına teslim ederek sınav salonundan çıkabilirler.
10) Adayların cevap kâğıtlarına yazmaları gereken bilgilerinde eksiklik olmamasına dikkat ediniz.
11) Sınav sonunda sıralama kolaylığı sağlar gerekçesiyle, salonu erken terk eden adayların soru kitapçıklarını ve cevap
kâğıtlarını sıraların üzerinde kesinlikle bırakmayınız.
12) Sınav başladıktan sonra sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam
etmek istemeyen adayı dışarı çıkarmayınız.
13) Salondaki bütün adayların salona konulan saati görememe olasılığını düşünerek her 10 dakikada bir, saatin kaç
olduğunu tahtaya yazınız.
14) Sınavın bitimine 30, 15 ve 5 dakika kaldığını adaylara sesli olarak hatırlatınız.
15) Sınav sırasında adayların sessiz bir ortamda, dikkatleri dağılmadan soruları cevaplamaya çalışmaları esastır. Bu
nedenle salonda dolaşırken ses çıkarmamaya, bir adayın çok yakınında uzun süre durmamaya özen gösteriniz.
Sınav süresince salonun köşe noktalarında durarak adayları sürekli izleyiniz.
16) Sınav için tanınan süre sona erdiğinde, adaylara, yerlerinden kalkmadan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının
toplanmasını beklemelerini söyleyiniz.
17) Adayların soru kitapçıklarına ve cevap kâğıtlarına yazmaları gereken bilgilerinde eksiklik varsa bunların aday
tarafından tamamlanmasını sağlayınız.
Sınav Bitiminde Yapılacak İşlemler
1) Sınav sona erdiğinde adaylardan soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını toplayınız.
2) Adaylara, sayım işlemleri bitmeden yerlerinden kalkmamaları gerektiğini belirtiniz.
3) Soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını topladıktan sonra dikkatle sayınız. 11.03.2013 12
4) Sayma işlemi bittikten, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarının eksik olmadığı anlaşıldıktan sonra salondan çıkmak
isteyen adaylara izin veriniz.
5) Cevap kâğıtlarını sınava girmeyenadaylarıncevap kâğıtları da dâhil SIRA NUMARASI düzeninde sıralayınız.
6) Adaylardan Sınava Giriş Belgesi, kalem, silgi vb. toplamayınız.
7) Salon Sınav Tutanağını gözetmenlerle birlikte dikkatle okuyarak eksiksiz doldurup imzalayınız.
8) Varsa kopya kanıtlarını ve diğer belgeleri Salon Sınav Tutanağına iliştiriniz.
9) Salon Sınav Tutanağını sıra numarasına göre sıralanmış cevap kâğıtları destesi üzerine koyup hepsini mukavva
plakalar arasına yerleştiriniz.
10) Mukavva plakanın üst kısmına yapıştırılmış olan etiket üzerindeki açıklamalara uygun olarak doldurup bir
gözetmenle birlikte imzalayınız.
11) Mukavvaları, lastik bantla kuşatarak Cevap Kâğıtları Paketini oluşturunuz.
12) Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine,
a) Cevap Kâğıtları Paketini
b) Aday Kontrol Listesini (Aday Kontrol Listesi, lastik bantla kuşatılmış mukavva plakanın dışında kalacak
şekilde poşete konulmalıdır.)
c) Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşetini (varsa)
koyunuz ve poşeti kapatınız.
13) Bu poşet kapatıldıktan sonra tekrar açılamaz. Masaların üzerinde, soru kitapçığının içinde cevap kâğıdı
kalmadığından emin olduktan sonra bu poşetin ağzını kapatınız.
14) Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine başka evrak koymayınız.
15) Soru kitapçıklarının tümünü (sınava girmeyen adayların soru kitapçığı dâhil) Salon Sınav Evrakı Poşetinin içine
koyunuz. Poşeti lastik bantla kuşatınız.
16) Salon Sınav Evrakı Poşetinin içine bunların dışında herhangi bir şey (kalem, silgi vb.) koymayınız.
17) Görevli olduğunuz sınav salonunda “Saate Entegre Kamera” ile kamera kaydı yapıldı ise, saate entegre kamera
ilgili görevlilerce teslim alınıncaya kadar sınav salonundan kesinlikle ayrılmayınız. Saate Entegre Kameranın
toplanmasından sorumlu görevlilerin, salon sınav evrakının toplanma ve paketlenme işlemleri
tamamlanmadan sınav salonuna girmelerine ve kamerayı almalarına izin vermeyiniz.
18) Soru kitapçıklarının bulunduğu Salon Sınav Evrakı Poşetini, cevap kâğıtlarının bulunduğu Cevap Kâğıtları Dönüş
Poşetini Gözetmenle birlikte Bina Sınav Sorumlusuna gidip, Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağını imzalayarak
teslim ediniz.
19) Bina Sınav Sorumlusu kendisine teslim edilen her salona ait Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetini kırmızı renkli Bina
Sınav Evrakı Kutularına; Salon Sınav Evrakı Poşetini ise mavi renkli Bina Sınav Evrakı Kutularına koyacaktır.
Bina Sınav Sorumlusunun bu işlemi yaptığını gözlemleyiniz. Bu işlemin yapılmadığı durumda Bina Sınav
Sorumlusunu uyarınız. Bu işlemin yapıldığından emin olduktan sonra sınav binasından ayrılınız.
SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR
Sınavda karşılaşılabilecek bazı durumlar ve bu durumlar karşısında izlenmesi gereken yollar aşağıda özetlenmiştir:
1) Sınavda bazı adayların sınav evrakında eksiklik veya hata (soru kitapçığı/cevap kâğıdında bozukluk vb.) olabilir.
Eksik veya hatalı evrak varsa Salon Sınav Tutanağına yazınız ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna
bildirerek yedek evrakın ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden temin edilmesini sağlayınız. Bu amaçla sınava
girmeyen başka bir adayın evrakını kesinlikle kullanmayınız. Başkasına ait sınav evrakını kullanan adayın sınavı
geçersiz sayılacaktır.
2) Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketi soru kitapçığından alınarak Salon Aday Yoklama Listesinde kitapçığı kullanan
adayın adının yer aldığı bölüme yapıştırıldıktan sonra herhangi bir nedenle Yedek Soru Kitapçığı kullanıldığında,
Yedek Soru Kitapçığı üzerindeki Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketi alınarak Salon Aday Yoklama Listesinde
yedek soru kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme, daha önce yapıştırılan etiketin üzerine
yapıştırılmalıdır.
3) Sınav başlamadan önce, eksik/hatalı evrak yedek sınav evrakı ile tamamlanacaksa eksiklik giderilinceye kadar
salonda sınavı başlatmayınız. Sınav başladıktan sonra yedek sınav evrakı ihtiyacı belirdiyse yedek sınav evrakı
temin edilene kadar geçen süreyi, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu aday için sınav süresine
ekleyiniz. 11.03.2013 13
4) Soru kitapçığı poşeti açılmadan adaya verilmelidir. Ancak bir poşetin adaya verilmeden açılmış olduğunu fark
ederseniz bu durumu mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazınız ve bu aday için yedek sınav evrakı temin ediniz.
5) Yedek kullanılan cevap kâğıdını salondaki diğer cevap kâğıtları arasında ve kendi sırasında paketleyerek Cevap
Kâğıtları Dönüş Poşeti içine koyunuz.
6) Hatalı olduğu için kullanılmayan sınav evrakını Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine koyunuz.
7) Bir aday sınavın herhangi bir anında sınavı bırakıp dışarı çıkmak isteyebilir. Sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan
önce ve sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen adayı dışarı çıkarmayınız. Bu kurallara
uymayan ve erken çıkmak için ısrar ederek sınav düzenini bozan aday olursa Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek
adayın salondan alınmasını sağlayınız. Aday sınav süresinin ¾’ü tamamlanıncaya kadar binada bekletilmelidir.
Bina Sınav Sorumlusu bu kurala uymayan ve binadan çıkmak için ısrar eden adayları emniyet görevlilerine
bildirerek, sınav süresinin ¾’ü tamamlanıncaya kadar binada bekletilmesini sağlamalıdır. Bu süre dolmadan binayı
terk eden adayın bilgilerini "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydı ile Tutanakta belirtiniz.
8) Bu süreler dışında, cevaplama işlemini erken tamamlayan adaylar salondan dışarı çıkabilir. Ancak bu tek tek
çıkışlar sırasında her adaydan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını almayı unutmayınız.
9) Salonda tek bir aday kalsa bile sınav süresi bitmeden bu adayın salonu terk etmesini istemeyiniz.
10) Sınavda kopya almaya ya da vermeye kalkışan adaylar bulunabilir. Kopya girişimi saptanan adayın elinden cevap
kâğıdını ve varsa kopya kanıtını alarak, Bina Sınav Sorumlusuna haber verip adayı salondan dışarı çıkarmak en
doğru yoldur. Bazı durumlarda adayı salondan dışarı çıkarma yoluna gitmek sakıncalı olabilir. Karar yetkisi Salon
Başkanına aittir. Ancak kopya eylemine karıştığı saptanan adayın T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadını Salon
Sınav Tutanağına mutlaka yazınız, nasıl kopya çektiğini kısaca belirterek "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır."
kaydı koyunuz.
11) Sınavda kural dışı davranışlarıyla sınavın düzenini bozan olursa bunların da kimlik bilgilerini olayla birlikte Salon
Sınav Tutanağına yazınız ve "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydı koyunuz. Bu adayların salondan dışarı
çıkarılmasını sağlayınız. Böyle durumlarda Bina Sınav Sorumlusuna haber verip yardım isteyiniz. Binalarda sınav
süresince emniyet görevlileri hazır bulunacaktır.
12) Bir adayın Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği salon olarak görevli olduğunuz salon yazılı olduğu hâlde,
adayın adı Aday Kontrol Listesinde ve Salon Aday Yoklama Listesinde yoksa ve salon evrakı içinde adayın cevap
kâğıdı bulunmuyorsa bu adayı sınava alınız, T.C. Kimlik Numarasını, adı ve soyadını Listelerin sonuna yazınız. Bu
durumdaki adaylara verilmek üzere yedek soru kitapçığı/cevap kâğıdı poşetini, Bina Sınav Sorumlusundan
edininiz. Kullanılan yedek cevap kâğıdını, salona ait cevap kâğıtları arasında ve sırasında Cevap Kâğıtları Dönüş
Poşeti içine koyunuz. Bir adayın Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği salon olarak görevli olduğunuz salon
yazılı olduğu hâlde, adayın adı Aday Kontrol Listesinde ve Salon Aday Yoklama Listesinde bulunmuyorsa ancak
salon poşeti içinde adayın cevap kâğıdı varsa bu adayı sınava alınız, T.C. Kimlik Numarasını, adı ve soyadını
Listelerin sonuna yazınız.
13) Adaylar bazı soruların yanlış olduğunu ya da doğru cevabının bulunmadığını ileri sürebilirler. Bu durumda Salon
Başkanı, "Yanlışlık olması çok zayıf bir olasılıktır. Olsa bile ÖSYM gerekeni yapar. Size düşen iş, her soruyu
cevaplamaya çalışmak ve en doğru olduğunu kabul ettiğiniz cevabı işaretlemekten ibarettir." demelidir. Soruyu
okuyup adayların ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını araştırma ve soruyu kendinize göre yorumlayıp
karar verme yoluna gitmeyiniz.
14) Sınav sırasında adaylar, tuvalet, revir, sağlık, su içmek vb. ihtiyaçları için sınav salonundan kısa bir süre çıkmak
isteyebilir. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin vermeyiniz. Sınav salonundan çıkan bir adayı kesinlikle bir daha
sınav salonuna almayınız.
15) Cezaevlerinde uygulanan sınavlara mahsus olmak üzere, tutukluluk ya da hükümlülük halinin, bulunduğu
cezaevinde sınava gireceklere dair listenin ilgili kuruma gönderilmesinden sonra ortaya çıkmış ya da sehven
isminin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde; Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği yer olarak hangi
bina ve salon yazılmış olursa olsun bu adayı sınava alınız. T.C. Kimlik Numarasını, adı ve soyadını Listenin
sonuna yazınız. Durumu tutanakla tespit ediniz. Bu durumdaki adaylara yedek soru kitapçığı/cevap kâğıdı poşetini
veriniz. Kullanılan yedek cevap kâğıdını, salona ait cevap kâğıtları arasında ve sırasında Salon Sınav Evrakı Poşeti
içine koyunuz.
16) Görevliler arasında sınav kurallarına uymayanlar olursa (Sınav salonuna cep telefonu veya herhangi bir elektronik,
mekanik cihaz ile gelmek, sınav sırasında cep telefonuyla konuşmak, gazete ve kitap okumak, birbirleriyle
konuşmak, soru kitapçıklarını incelemek, soru kitapçığını dışarıya çıkarmak ve fotokopisini çekmek, adaylara
cevaplamada yardım etmeye kalkışmak, görevli olduğu salonun dışında dolaşmak vb.) bu durumu yazılı veya sözlü
olarak Bina Sınav Sorumlusuna bildiriniz.11.03.2013 14
ADAYLARIN KİMLİKLERİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
1) Adayların sınav salonuna girişlerinde dikkat edilecek en önemli nokta, sınava giren adayın Sınava Giriş Belgesi ile
Aday Kontrol Listesinde fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını saptamaktır. Sınava giren adayın, Sınava Giriş
Belgesi ile Aday Kontrol Listesinde fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsanız, Bina
Sınav Sorumlusu ile binadaki emniyet görevlilerine durumu bildiriniz ve adayı sessizce salondan çıkartarak
görevlilere teslim ediniz.
2) Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve/veya Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına benzerliği konusunda bir kuşku
duyar fakat kesin karara varamazsanız veya belgedeki/listedeki fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması
nedeniyle adayı tanımakta güçlük çekerseniz sınav sonunda adaya boş bir kâğıt vererek, kendi el yazısıyla ve
tükenmez kalemle kimliğini açıklayan birkaç cümle yazdırarak imzalatınız. (Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, anababa adı, okuduğu okul vb.) Bu yazıyı ve adayın Sınava Giriş Belgesini Salon Sınav Tutanağına ekleyiniz. Adayın
yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı bulunuyorsa fotoğrafı da yazıya ekleyiniz. Yanında yeni çekilmiş
vesikalık bir fotoğrafı bulunmayan adaya, son altı ay içinde kendisini kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş
vesikalık bir fotoğrafını 5 gün içinde ÖSYM'ye bir dilekçe ekinde ulaştırmasını, bunu yapmadığı takdirde sınavının
geçersiz sayılacağını söyleyiniz. Adayın bu ifadeleri, el yazısı ile yazdığı yazıya da yazmasını sağlayınız ve bu
durumu tutanakta belirtiniz.
3) Genel olarak, yerine başkasını sınava sokmak isteyen sahteciler kendi Sınava Giriş Belgesini, yerlerine sınava
giren adaylara vermektedirler. Bu durumda sınava giren aday her iki belgeyi de yanında bulundurmaktadır. Bu
nedenle kimlik denetimi sırasında adayın fotoğraf ve kimlik bilgileri yanında Aday Kontrol Listesine de
bakılmalıdır. Sınava Giriş Belgelerini kontrol ederken görevlilerin çok dikkatli olmaları, her adayın yüzüne iyice
bakarak adayı belgedeki fotoğraf ve nüfus cüzdanındaki/pasaportundaki fotoğrafla karşılaştırmaları ve nüfus
cüzdanında soğuk damga olması son derece önemlidir.
4) Adayın Sınava Giriş Belgesindeki fotoğrafı ile listedeki fotoğrafı arasında fark bulunuyorsa veya fotoğraflara
benzerliği konusunda kesin karara varılamazsa 2. maddede belirtilen işlemler yapılmalıdır. Ancak az sayıda da olsa
listede bazı adayların fotoğrafları bulunmayabilir. Bu durumdaki adayların Sınava Giriş Belgelerindeki
fotoğraflarının dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
SALON SINAV TUTANAĞININ DOLDURULMASINA İLİŞKİN KURALLAR
Salon Sınav Tutanakları sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu tutanaklar Merkezimizde tek tek gözden
geçirilmekte ve işlemler bu tutanaklara göre sonuçlandırılmaktadır. Bu nedenle tutanakların, Salon Başkanlarınca, okunaklı
ve hatasız bir şekilde doldurulması zorunludur. Tutanak sınav süresi içerisinde dolma kalem veya tükenmez kalemle
doldurulacaktır.
Tutanakların düzenlenmesinde şu noktalara özellikle dikkat etmek gerekmektedir:
1) Salon Sınav Tutanağında yer alan sorular gerekli titizlik gösterilerek cevaplandırılmalıdır.
2) Aday Kontrol Listesinde adı ve soyadı olduğu hâlde sınava girmeyen adayların T.C. Kimlik Numaraları Salon
Sınav Tutanağında ayrılmış özel yere mutlaka yazılmalıdır.
3) Yedek sınav evrakı kullanan adayın kimlik bilgileri ile neden yedek sınav evrakının kullanıldığı ayrıntılı bir şekilde
Salon Sınav Tutanağına yazılmalıdır.
4) Kopya ya da başka bir nedenle sınavının geçersiz sayılması istenen adaylar olursa bunların T.C. Kimlik Numarası,
ad ve soyadları tutanağa açıkça yazılmalıdır. Adayların ne yaptıkları, kopya çekmişlerse nasıl çektikleri açıkça
belirtilmeli ve bu adaylar için "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." ifadesi mutlaka konulmalıdır.
5) Bir salondaki adaylar topluca sınav kurallarına aykırı bir tutum içine girecek olursa durum Salon Sınav Tutanağına
açıkça yazılmalı ve "Salondaki bütün adayların sınavı geçersiz sayılacaktır." ifadesi mutlaka konulmalıdır.
6) Burada belirtilenler dışında sınavın iptalini gerektirecek kural dışı bir olay olursa gerekçeleri açık olarak Salon
Sınav Tutanağına mutlaka yazılmalıdır.
7) Salon Başkanı ve Gözetmenlerin ad ve soyadlarıyla çalıştıkları kurum açıkça yazılmalı ve Salon Sınav Tutanağı
salondaki bu görevlilerce imzalanmalıdır.
Bu Yönerge, ÖSYM Yönetim Kurulunun 06.03.2013 tarih ve 2013/05.08 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Sınavın kurallara uygun olarak yapılmasında göstereceğiniz özen için
teşekkür ederiz.
ÖSYM BAŞKANLIĞI11.03.2013 15
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunacaktır.
1) Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı
tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2) Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı,
saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü delici ve kesici aletle, ateşli silah ve benzeri teçhizatla;
müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon
Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınava çanta, cüzdan, kalem, silgi, kalemtıraş, saat
vb., kulaklık, küpe, bilezik, broş vb. takı, her türlü plastik, cam eşya, metal para vb. herhangi bir metal içerikli eşya ile
girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe
içerisinde su getirebileceklerdir.
3) Sınavda verilen toplam cevaplama süresi soru kitapçığında yazılıdır. Sınav başladıktan sonra sınav süresinin ¾’ü
tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında
sınav süresi bitmeden cevaplamayı tamamlayan adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salon görevlilerine teslim
ederek sınav salonundan ayrılabilecektir. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4) Sınav sırasında tuvalet, revir, sağlık, su içmek vb. ihtiyaçları için adayların sınav salonundan kısa bir süre için bile olsa
çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna
alınmayacaktır.
5) Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından
ve alçak sesle konuşmaları, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6) Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri
tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav süresince kimlik belgelerinizi sıranın üzerinde bırakınız.
7) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye
kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları
bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini
gösterirse kopya eylemine katılan adayların sınavı geçersiz sayılacak ayrıca, 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen
tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde
yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak
bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8) Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. Başkasına ait cevap kâğıdını
kullanmayınız. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdına
yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma
kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru
kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9) Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta
basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının,
kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Size verilen soru kitapçığının Soru Kitapçık
Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına doğru ve eksiksiz yazıp kodlayınız. Cevap
kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde bulunan ve
Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10) Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru
kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11) Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde
sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12) Müsvedde için soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde kullanılmaz.
13) Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14) Her testin cevaplarını cevap kâğıdında o test için ayrılmış alana işaretlemeye dikkat ediniz. İlgili testin cevaplarını cevap
kâğıdında doğru alana işaretlemediğiniz takdirde oluşacak değerlendirme sonuçlarından sorumlu olduğunuzu unutmayınız.
15) Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz teslim etmey

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Webdesign by Desk02